Ίδρυση Κυπριακής Εταιρίας

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την συντήρηση και τήρηση των λογιστικών αρχείων.

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την συντήρηση και τήρηση των λογιστικών αρχείων.

Γιατί Εταιρεία στην Κύπρο;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γιατί Εταιρεία στην Κύπρο;

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Mε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι Κυπριακές Εταιρείες έχουν αποκτήσει νομικό και φορολογικό status εφάμιλλο με αυτό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους.
Συνεπώς, δεν θεωρούνται πλέον «offshore» και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «offshore» εταιρείες στην Ελλάδα.

Η Κύπρος προσφέρει μια από τις χαμηλότερες εταιρικές φορολογήσεις στην Ευρωπαική Ένωση με συντελεστή 12,5%!

Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους κυπριακής εταιρείας που δεν κατοικούν στην Κύπρο δεν φορολογούνται.
Τέτοια μερίσματα, εφόσον εισέλθουν στον ελλαδικό τραπεζικό χώρο, φορολογούνται ως προς τον φόρο μερίσματος με 2,5%.
Σύμφωνα με την ερμηνεία (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016) της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας, ο Κυπριακός φόρος εισοδήματος (12,5%) μπορεί να πιστωθεί έναντι του Ελληνικού φόρου μερισμάτων (15%).

Επίσημη γλώσσα είναι τα Ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα εκδίδονται στα Ελληνικά.

Κανένας από τους εταίρους δεν υπάγεται σε υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ΟΑΕΕ όπως είναι στην Ελλάδα.

Εμπιστευτικότητα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εμπιστευτικότητα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η KRS ακολουθεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα των πελατών της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των λογιστικών υπηρεσιών της και δεν αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, εταιρεία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση του πελάτη.

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS Digital Marketing Services