Κυπριακή Εταιρεία – Ο Απόλυτος Οδηγός2018-09-12T23:41:31+00:00

Γιατί Εταιρεία στην Κύπρο.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Κύπρος προσφέρει μια από τις χαμηλότερες εταιρικές φορολογήσεις στην Ευρωπαική Ένωση με συντελεστή 12,5%.

• Mε την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, οι Κυπριακές Εταιρείες έχουν αποκτήσει νομικό και φορολογικό status εφάμιλλο με αυτό οποιασδήποτε άλλης εταιρείας οποιουδήποτε ευρωπαϊκού κράτους.
Συνεπώς, δεν θεωρούνται πλέον «offshore» και δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «offshore» εταιρείες στην Ελλάδα.

• Τα μερίσματα που καταβάλλονται σε μετόχους κυπριακής εταιρείας που δεν κατοικούν στην Κύπρο δεν φορολογούνται.
Τέτοια μερίσματα, εφόσον εισέλθουν στον ελλαδικό τραπεζικό χώρο, φορολογούνται ως προς τον φόρο μερίσματος με 2,5%.
Σύμφωνα με την ερμηνεία (ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016) της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της Ελλάδας, ο Κυπριακός φόρος εισοδήματος (12,5%) μπορεί να πιστωθεί έναντι του Ελληνικού φόρου μερισμάτων (15%).

• Επίσημη γλώσσα είναι τα Ελληνικά. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα εκδίδονται στα Ελληνικά.

• Κανένας από τους εταίρους δεν υπάγεται σε υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν υπάρχει ο αντίστοιχος ΟΑΕΕ όπως είναι στην Ελλάδα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Φορολογική Κατοικία.

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Φορολογική Κατοικία είναι η χώρα στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση των εταιρειών, τα κέρδη φορολογούνται εκεί που ασκείται η πραγματική διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας.

Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του τι σημαίνει διοίκηση και έλεγχος. Στην πράξη η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να ασκείται εκεί όπου:

  1. Διαμένει η πλειονότητα των διευθυντών της εταιρείας
  2. Λαμβάνουν μέρος οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Διαμορφώνεται η γενική εταιρική πολιτική

Είναι σημαντικό να συντρέχουν σωρευτικά όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις για να μπορεί μια εταιρεία να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να φορολογείται κάτω από την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.

Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η έννοια της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος v.4172/2013, άρθρο 66), η οποία εισήχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία το 2014.

Εάν μια εταιρεία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία ΕΑΕ, ο φορολογούμενος ενδέχεται να φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα κέρδη της, ακόμη και εαν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος.

Επομένως, αν η σύσταση εταιρείας γίνεται με στόχο τη φορολογική ωφέλεια, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εταιρεία να θεωρηθεί ΕΑΕ, προτού προχωρήσει κανείς στην ίδρυση της.

ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μορφή Εταιρείας.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πιο κοινή μορφή εταιρείας στην Κύπρο είναι η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113), η ευθύνη των μετόχων της είναι περιορισμένη.

Η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συνιστάται από ένα μέχρι πενήντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού στον έφορο εταιρειών και ολοκληρώνεται εντός 10 – 14 εργάσιμων ημερών, με επίσπευση της διαδικασίας.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Σε κάθε μέτοχο πρέπει να αναλογεί τουλάχιστον μία μετοχή, εκτός στις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μία ή περισσότερες μετοχές από κοινού.

Για πρακτικούς λόγους συνιστάται η σύσταση εταιρείας με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σύμβουλοι.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ

Κάθε Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να έχει γραμματέα και τουλάχιστον ένα σύμβουλο.

Για φορολογικούς σκοπούς συνιστάται η πλειονότητα των συμβούλων να κατοικεί στην Κύπρο.

ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος Σύστασης & Λογιστικής Τήρησης.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΩ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κόστος Σύστασης

01. Τέλη Εφόρου Εταιρειών για Εγγραφή Εταιρείας στο Μητρώο.

Τα τέλη του Εφόρου Εταιρειών για εγγραφή της εταιρείας είναι στα 520€, συμπεριλαμβανομένου του τέλους για έγκριση ονόματος.

02. Δημιουργία Καταστατικού & Έναρξη

Το κόστος για τις υπηρεσίες σύστασης Καταστατικού και Έναρξης της Εταιρείας από την KRS ανέρχεται στα 1,450€ + ΦΠΑ.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι υπηρεσίες Διευθυντή, Γραμματέα και η παροχή Εγγεγραμμένου γραφείου για το πρώτο έτος λειτουργίας της Εταιρείας.

Κόστος Συντήρησης

Το κόστος συντήρησης της Εταιρείας από το δεύτερο έτος και μετά, ανέρχεται στα 60 € + ΦΠΑ μηνιαία (υπηρεσίες Διευθυντή, Γραμματέα και παροχή Εγγεγραμμένου γραφείου).

Κόστος Λογιστικής Τήρησης και Ετήσιου Υποχρεωτικού Ελέγχου

Η Λογιστική Τήρηση της Εταιρείας από την KRS περιλαμβάνει τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, υποβολή των απαραίτητων μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων, καθώς και Μηνιαία Οικονομική Ενημέρωση.

Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων είναι υποχρεωτικός, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) άρθρο 152Α, και πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από νόμιμο ελεγκτή.

Το κόστος λογιστικής τήρησης ξεκινάει από 250 € + ΦΠΑ, μηνιαία, και το κόστος του ετήσιου ελέγχου ξεκινάει από 50 € + ΦΠΑ, μηνιαία, ανάλογα τον όγκο και τις ανάγκες τις εκάστοτε εταιρείας.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εμπιστευτικότητα.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η KRS ακολουθεί αυστηρή Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα τα δεδομένα των πελατών της χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή των υπηρεσιών της και δεν αποκαλύπτει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, οργανισμό, εταιρεία ή οποιαδήποτε δημόσια αρχή χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την γραπτή συγκατάθεση του πελάτη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

Επικοινωνία.

KRS Financial Control

Στην KRS αναλαμβάνουμε την ίδρυση της Κυπριακής εταιρείας εξ ολοκλήρου καθώς και την συντήρηση και τήρηση των λογιστικών αρχείων παραθέτοντας χρηματοοικονομική πληροφόρηση μηνιαία έτσι ώστε να λαμβάνετε τις καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
KRS Cyprus

Διεύθυνση: Περσεφόνης 8, 2102, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +30 210 93 41 211, +357 22 100 047
Website: krs.gr
Email: krs@krs.gr