Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ίδρυση Κυπριακής Εταιρείας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σύσταση εταιρίας στη Κύπρο

Σύσταση εταιρίας στη Κύπρο

Η πιο κοινή μορφή εταιρείας στην Κύπρο είναι η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113), η ευθύνη των μετόχων της είναι περιορισμένη.

Η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συνιστάται από ένα μέχρι πενήντα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδρυτές).

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με την εγγραφή του ιδρυτικού εγγράφου και καταστατικού στον έφορο εταιρειών και ολοκληρώνεται εντός 10 – 14 εργάσιμων ημερών, με επίσπευση της διαδικασίας.

Επωνυμία εταιρείας

Αρχικά θα πρέπει να αιτηθούμε για έγκριση ονόματος της υπό ίδρυση Εταιρείας. Η διαδικασία εγγραφής Κυπριακής Εταιρείας είναι απλή και η έγκριση του ονόματος γίνεται εντός 3 εργάσιμων ημερών. Συνήθως παίρνουμε δύο ή τρεις εναλλακτικές προτάσεις, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες έγκρισης μιας επιλεγείσας επωνυμίας από τον Έφορο Εταιρειών.

Με την έγκριση του ονόματος της Εταιρείας ξεκινά η διαδικασία εγγραφής της εταιρείας στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με την κατάθεση όλων εκ του νόμου απαραίτητων εγγράφων για σύσταση της Εταιρείας.

Η εξέτασης της αίτησης για την εγγραφή της Εταιρείας διαρκεί 4-5 εργάσιμες μέρες και συνολικά θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 7 με 8 εργάσιμων ημερών το αργότερο με την έκδοση των επικυρωμένων πιστοποιητικών ίδρυσης και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο της Ιδιωτικής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό.

Σε κάθε μέτοχο πρέπει να αναλογεί τουλάχιστον μία μετοχή, εκτός στις περιπτώσεις όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα κατέχουν μία ή περισσότερες μετοχές από κοινού.

Για πρακτικούς λόγους συνιστάται η σύσταση εταιρείας με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο €1.000 διαιρεμένο σε 1.000 μετοχές.

Σύμβουλοι

Κάθε Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης πρέπει να έχει γραμματέα και τουλάχιστον ένα σύμβουλο.

Για φορολογικούς σκοπούς συνιστάται η πλειονότητα των συμβούλων να κατοικεί στην Κύπρο.

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS Digital Marketing Services