Φορολογική Κατοικία

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Φορολογική Κατοικία

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Φορολογική Κατοικία είναι η χώρα στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου.

Φορολογική Κατοικία είναι η χώρα στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου.

Στην περίπτωση των εταιρειών, τα κέρδη φορολογούνται εκεί που ασκείται η πραγματική διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας.

Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του τι σημαίνει διοίκηση και έλεγχος. Στην πράξη η διοίκηση της εταιρείας μπορεί να ασκείται εκεί όπου:

  1. Διαμένει η πλειονότητα των διευθυντών της εταιρείας
  2. Λαμβάνουν μέρος οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Διαμορφώνεται η γενική εταιρική πολιτική

Είναι σημαντικό να συντρέχουν σωρευτικά όλες οι πιο πάνω προϋποθέσεις για να μπορεί μια εταιρεία να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Κύπρου και να φορολογείται κάτω από την Κυπριακή φορολογική νομοθεσία.

Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη και η έννοια της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος v.4172/2013, άρθρο 66), η οποία εισήχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία το 2014.

Εάν μια εταιρεία πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία ΕΑΕ, ο φορολογούμενος ενδέχεται να φορολογηθεί στην Ελλάδα για τα κέρδη της, ακόμη και εαν δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος.

Επομένως, αν η σύσταση εταιρείας γίνεται με στόχο τη φορολογική ωφέλεια, είναι πολύ σημαντικό να εξεταστεί το ενδεχόμενο η εταιρεία να θεωρηθεί ΕΑΕ, προτού προχωρήσει κανείς στην ίδρυση της.

Copyright 2019 © KRS  |  Designed & Hosted by KRS Digital Marketing Services